558203METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุสำหรับกระบวนการผลิต
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมพรีซิชั่น
หน่วยกิต6 (4-5-13)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551261
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์09:00-16:00B1123BC402119M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม
นายธวัชชัย อินเที่ยง
นายธนภัทร มุสิกูล
นายศุภฤกษ์ รัศมีแพทย์
นายกิตติรัช วรคุฒ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สหวิทยาการ ปวส. ต้องผ่าน 551261 กระบวนการผลิตและวัสดุในงานวิศวกรรม
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.