539201INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
การวัดและเครื่องมือวัดสำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต5 (4-3-14)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-12:00B1214BC40364W    
  จันทร์13:00-15:00B2102BC      
  พุธ13:00-16:00ห้องทบทวน2 หอพักสุรนิเวศ4S4L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ
นายวรรธนัย พงษ์ธรรม
นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์
นายณภัทร เสาทอง
นายศักดินันท์ แรมจันทึก
นายวีรวัฒน์ เจริญศิริ
นายณัฐกุล พวงประโคน
นายกิตติศักดิ์ แทนไทย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดสอบเองตามตารางสอบ (E-learning) วันที่สอบ 14 พ.ย. 64 เวลา 9-12 น.
  02 จันทร์10:00-12:00B1214BC44440W    
  จันทร์13:00-15:00B2102BC      
  อังคาร09:00-12:00Lab_Com2BL      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ
นายวรรธนัย พงษ์ธรรม
นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์
นายณภัทร เสาทอง
นายศักดินันท์ แรมจันทึก
นายวีรวัฒน์ เจริญศิริ
นายณัฐกุล พวงประโคน
นายกิตติศักดิ์ แทนไทย
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี41-40-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดสอบเองตามตารางสอบ (E-learning) วันที่สอบ 14 พ.ย. 64 เวลา 9-12 น.
  03 จันทร์10:00-12:00B1214BC402020W    
  จันทร์13:00-15:00B2102BC      
  ศุกร์09:00-12:00ห้องทบทวน2 หอพักสุรนิเวศ4S4L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ
นายวรรธนัย พงษ์ธรรม
นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์
นายณภัทร เสาทอง
นายศักดินันท์ แรมจันทึก
นายวีรวัฒน์ เจริญศิริ
นายณัฐกุล พวงประโคน
นายกิตติศักดิ์ แทนไทย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดสอบเองตามตารางสอบ (E-learning) วันที่สอบ 14 พ.ย. 64 เวลา 9-12 น.
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.