106731SPECIAL TOPICS IN GEOINFORMATICS RESERCH
หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ภูมิสารสนเทศ
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต ทศานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
อาจารย์ ดร.สิริพร กมลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
อาจารย์ ดร.นพดล สุกแสงปัญญา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.