551361INDUSTRIAL AUTOMATION
เครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (3-12-18)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551161
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 551363, 551363
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์08:00-12:00B1119BC30237W    
  เสาร์13:00-17:00B1119BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร
นางสาวผกาสินี สิงห์เจริญกิจ
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(หลักสูตรสหวิทยาการ) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(2ปี) (หลักสูตรสหวิทยาการ) ทุกชั้นปี
30-21-9
30-2-28
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 ไม่มีข้อมูล31310W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร
นางสาวผกาสินี สิงห์เจริญกิจ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) สำหรับนักศึกษา EEC
  03 ไม่มีข้อมูล25250W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ พิณรัตน์
อาจารย์ ดร.ธนาคาร เบ้าทอง
นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร
นางสาวผกาสินี สิงห์เจริญกิจ
อาจารย์ช่อทิพย์ โภคทรัพย์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) สำหรับนักศึกษา EEC
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.