551263THERMO-FLUID SYSTEM
ระบบทางความร้อนและของไหล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551156 หรือ
105102 หรือ
SCI05 1002
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อาทิตย์08:00-17:00B1203BC39327W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายแสณภูมิ ทรงไตรย์
นายธงชัย ภูศิริ
นางสาวชุติกาณจน์ คินธร
นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์
นายศิริพงษ์ ปะวะโก
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนศ. SNC B64 เท่านั้น
  02 ไม่มีข้อมูล25250W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายแสณภูมิ ทรงไตรย์
นายธงชัย ภูศิริ
นางสาวชุติกาณจน์ คินธร
นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์
นายศิริพงษ์ ปะวะโก
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนศ. SNC B64 เท่านั้น
  03 พุธ19:00-22:00B1121BC301317W    
  พฤหัสบดี19:00-22:00B1121BC      
  ศุกร์20:00-22:00B1121BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
นายศิริพงษ์ ปะวะโก
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.