551263THERMO-FLUID SYSTEM
ระบบทางความร้อนและของไหล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551156 หรือ
105102 หรือ
SCI05 1002
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อาทิตย์08:00-17:00B1208BC50500M    
  อาทิตย์08:00-17:00Lab Com9:cadcamIF5C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
อาจารย์ธนนันต์ ศรีสุพรรณ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นายธงชัย เทียมทัด
นายอภิรักษ์ อินทร์ชู
นายโกวิทย์ แถมเกษม
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
นางสาววิภาดา โบราณสาร
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(หลักสูตรสหวิทยาการ) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(2ปี) (หลักสูตรสหวิทยาการ) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมพรีซิชั่น-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) (ม.ปลาย) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมพรีซิชั่น-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) (ปวส.) ทุกชั้นปี
75-49-26
75-1-74
75-0-75
75-0-75
สอบประจำภาค: 13 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
13 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 อาทิตย์08:00-12:00B1135BC754629W    
  อาทิตย์13:00-17:00B1123BC      
  อาทิตย์08:00-17:00Lab Com9:cadcamIF5C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
อาจารย์ธนนันต์ ศรีสุพรรณ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นายธงชัย เทียมทัด
นายอภิรักษ์ อินทร์ชู
นายโกวิทย์ แถมเกษม
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
นางสาววิภาดา โบราณสาร
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(หลักสูตรสหวิทยาการ) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(2ปี) (หลักสูตรสหวิทยาการ) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมพรีซิชั่น-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) (ม.ปลาย) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมพรีซิชั่น-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) (ปวส.) ทุกชั้นปี
75-46-29
75-0-75
75-0-75
75-0-75
สอบประจำภาค: 13 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
13 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.