551262ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551153 หรือ
103101 หรือ
103101 หรือ
SCI03 1001
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ17:00-21:00B2103BC604515M    
  เสาร์13:00-21:00B2101BC      
  อาทิตย์17:00-21:00B2103BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายประพันธ์ คัทวี
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายอภิวัฒน์ อัศวเมฆิน
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นายณัฐวุฒิ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-44-17
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนศ.สาย ปวส.
  02 เสาร์13:00-21:00B2101BC604614W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายประพันธ์ คัทวี
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายอภิวัฒน์ อัศวเมฆิน
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นายณัฐวุฒิ สมพงษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนศ.สาย ปวส.
  03 เสาร์08:00-12:00B1123BC27252W    
  เสาร์13:00-17:00B1123BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ชาคริต ปานแป้น
อาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
นายธงชัย ภูศิริ
นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนักศึกษา SNC รุ่น 1 เท่านั้น
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.