551261MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
กระบวนการผลิตและวัสดุในงานวิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551162
รายวิชาต่อเนื่อง:558203, 558407
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-12:00B2104BC87816M    
  เสาร์13:00-17:00B2104BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
นายนพพร แถวเพชร
นายอมรินทร์ ชาญปริยวาทีวงศ์
นายกชรวิศ หลำคำ
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นายวินัท พรมแดน
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร
นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์
นางสาววิภาดา โบราณสาร
นางสาวอนันตยา ทิมทอง
นายไพศาล แซ่ยั้ง
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี87-70-17
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 เสาร์08:00-12:00B2104BC706010W    
  พฤหัสบดี17:00-21:00B2104BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
นายวิเชษฐ์ เผือกแตง
นายอมรินทร์ ชาญปริยวาทีวงศ์
นายกชรวิศ หลำคำ
นายอรรถโชค ภู่พันชิต
นายวินัท พรมแดน
นางสาวอนันตยา ทิมทอง
นางสาวกมลลักษณ์ เกษมณี
นายธีรนันท์ ทองประมูล
นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์
นางสาววิภาดา โบราณสาร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  03 เสาร์17:00-21:00B1119BC27252M    
  อาทิตย์17:00-21:00B1119BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
นายยุทธนา สุดใจ
นายอุดม ศรีใจ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนักศึกษา SNC รุ่น 1 เท่านั้น
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.