551261MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
กระบวนการผลิตและวัสดุในงานวิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551162
รายวิชาต่อเนื่อง:558203, 558407
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-17:00B2104BC70664W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
นายวินัท พรมแดน
นายอรรถโชค ภู่พันชิต
นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองประสม
นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู
นายวาที ทิพย์เลิศ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 พฤหัสบดี17:00-21:00B1117BC705119W    
  เสาร์08:00-13:00B2104BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
นายอมรินทร์ ชาญปริยวาทีวงศ์
นางสาวกมลลักษณ์ เกษมณี
นายกชรวิศ หลำคำ
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร
นางสาวอนันตยา ทิมทอง
นายวิเชษฐ์ เผือกแตง
นายธีรนันท์ ทองประมูล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.