551251ENGINEERING MATHEMATICS III
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (2-5-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551155 หรือ
103102
รายวิชาต่อเนื่อง:551364, 551365, 551475
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:00-12:00B1208BC55541M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์สยาม ทองนาค
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
อาจารย์ ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี55-49-6
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 อาทิตย์08:00-12:00B1209BC60573W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์สยาม ทองนาค
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
อาจารย์ ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  03 อาทิตย์08:00-12:00B1210BC60600W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์สยาม ทองนาค
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
อาจารย์ ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  04 อาทิตย์08:00-12:00B1212BC60555W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์สยาม ทองนาค
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
อาจารย์ ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-52-9
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.