551162ENGINEERING DRAWING
การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต6 (2-9-13)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:551261, 558201, 558202, 558204, 558302, 558406
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-21:00B1138BC503515M    
  เสาร์13:00-17:00B1140BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
นายฐานันด์ ไกรสมภาค
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
  02 เสาร์08:00-12:00B1141BC60600W    
  เสาร์13:00-17:00B1141BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
อาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์
อาจารย์ ดร.ชาคริต ปานแป้น
นายกรินทร์ โกสิยานุรักษ์
นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เฉพาะนักศึกษา SNC รุ่น 2 เท่านั้น (ให้นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม SNC ดำเนินการลดรายวิชา หากท่านไม่ดำเนินการสาขาวิชาจะดำเนินการลดรายวิชาให้เอง)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.