551162ENGINEERING DRAWING
การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต6 (2-9-13)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:551261, 558201, 558202, 558204, 558302, 558406
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์08:00-17:00Lab Com10:cad IIF6C58562M    
  เสาร์08:00-17:00B1209BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายสมิง เติมพรมราช
นายอำนวย ทีจันทึก
อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-48-3
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
  02 เสาร์08:00-17:00Lab Com11:cadIIIF6C54531W    
  เสาร์08:00-17:00B1214BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง
นายฐานันด์ ไกรสมภาค
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายสมิง เติมพรมราช
นายอำนวย ทีจันทึก
อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-49-2
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
  03 เสาร์13:00-21:00Lab Com9:cadcamIF5C29290W    
  เสาร์08:00-17:00B1215BC      
อาจารย์: อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เฉพาะนศ. SNC เท่านั้นที่สำรองรายชื่อ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.