551153ENGINEERING MATHEMATICS I
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (2-5-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551001 หรือ
551151 หรือ
999103 หรือ
103001
รายวิชาต่อเนื่อง:551155, 551262
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:00-12:00B1207BC46451M    
อาจารย์: อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี49-41-8
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 อาทิตย์08:00-12:00B1205BC46460W    
อาจารย์: อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  03 อาทิตย์08:00-12:00B1203BC46424W    
อาจารย์: อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี43-33-10
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  04 อาทิตย์08:00-12:00B1141BC46433W    
อาจารย์: อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  05 อาทิตย์08:00-12:00B1131BC29290W    
อาจารย์: อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนศ. SNC เท่านั้น ที่สำรองรายชื่อ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.