551161COMPUTER PROGRAMMING
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (1-9-11)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:551264, 551361, 551362, 551475
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์13:00-17:00Lab_Com3BC51510W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นายอิสมันต์ แสงบำรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-50-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 อาทิตย์13:00-17:00Lab_Com4BC70628W    
อาจารย์: อาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
อาจารย์ ดร.ชาคริต ปานแป้น
นายธงชัย ภูศิริ
นางสาวภัทราภรณ์ สายืน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนักศึกษา SNC รุ่น 2 เท่านั้น (ให้นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม SNC ดำเนินการลดรายวิชา หากท่านไม่ดำเนินการสาขาวิชาจะดำเนินการลดรายวิชาให้เอง)
  03 อาทิตย์13:00-17:00B1123BC65632W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นายอดิศักดิ์ แดงบุตร
นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  04 อาทิตย์13:00-17:00B1141BC65605W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร
นายสิทธินนท์ จุลนิธิ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.