551161COMPUTER PROGRAMMING
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (1-9-11)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:551264, 551361, 551362, 551475
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์13:00-17:00Lab_Com5B2C53512M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น
อาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์
อาจารย์ปณิธิ เพ็ชรนอก
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-51-0
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 เสาร์13:00-17:00Lab_Com7B2C53530W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา
นางสาวศศิประภา กาญจนวัฒนา
อาจารย์ปณิธิ เพ็ชรนอก
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-51-0
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  03 เสาร์13:00-17:00Lab_Com1BC54522W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
นางสาวศุภกานต์ ประจำ
อาจารย์ปณิธิ เพ็ชรนอก
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-49-2
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  04 เสาร์13:00-17:00Lab_Com2BC54495W    
อาจารย์: อาจารย์ปณิธิ เพ็ชรนอก
นางสาววริษฐา แก่นสาร
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-46-5
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.