551151BASIC MATHEMATICS
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (2-5-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:551153, 551154, 551156, 558201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:00-12:00B1207BC564511W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี42-41-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 อาทิตย์08:00-12:00B1205BC51456W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-45-6
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  03 อาทิตย์08:00-12:00B1203BC51483W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(หลักสูตรสหวิทยาการ) ชั้นปี 1
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(2ปี) (หลักสูตรสหวิทยาการ) ชั้นปี 1
วิศวกรรมพรีซิชั่น-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) (ม.ปลาย) ชั้นปี 1
37-37-0
1-1-0
1-1-0
2-2-0
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  04 อาทิตย์08:00-12:00B1141BC51474W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี
วิศวกรรมพรีซิชั่น-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) (ม.ปลาย) ชั้นปี 1
วิศวกรรมพรีซิชั่น-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) (ปวส.) ชั้นปี 1
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(หลักสูตรสหวิทยาการ) ชั้นปี 1
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(2ปี) (หลักสูตรสหวิทยาการ) ชั้นปี 1
14-14-0
1-1-0
2-2-0
8-8-0
1-1-0
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  05 ไม่มีข้อมูล23230W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) สำหรับนศ.ปี 1 กรอกเกรดเรียนออนไลน์ล่วงหน้า 2564
  06 อาทิตย์08:00-12:00B1127BC603228W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนักศึกษา SNC เท่านั้น (ให้นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม SNC ดำเนินการลดรายวิชา หากท่านไม่ดำเนินการสาขาวิชาจะดำเนินการลดรายวิชาให้เอง)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.