585341MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 585302
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-16:00F5F5C301416M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
นายธีรพรรณ์ ภัทรชาลีกุล
นางสาวชุติกาณจน์ คินธร
อาจารย์ธนัตถ์ศรณ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง
นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ
นางสาวฐานิดา ศรีชัยเพชร
Ms.NYEIN NYEIN AYE
นายแสณภูมิ ทรงไตรย์
นายภาคภูมิ สู่แสนสุข
นางสาวผกาสินี สิงห์เจริญกิจ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.