535401PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:535402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ18:00-19:00B1208BC90981M    
  พุธ19:00-20:00B1208BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.