535206DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 530201 หรือ
ENG30 2001
รายวิชาต่อเนื่อง:535303
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00B5210B2C907119M    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B5210B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี ตรีอำนรรค
สอบกลางภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร S1 ห้อง ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร S1 ห้อง ห้องอบรม2_อ.กีฬาสุรเริงไชย (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.