103101CALCULUS I
แคลคูลัส 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105001 หรือ
999993 หรือ
9999 หรือ
999103 หรือ
103001
รายวิชาต่อเนื่อง:103102, 103108, 103205, 205102, 205103, 335341, 525212, 551155, 551262, 581201, ENG25 2040, SCI03 1002
รายวิชาเทียบเท่า:103101, SCI03 1001
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  02 อังคาร10:00-12:00B5101B2C3002982W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B4101BC      
  ศุกร์08:00-10:00B2101BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรี
นางสาวกรรภิรมย์ สินมะเริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ เลิศชูสกุล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
300-30-270
300-19-281
300-1-299
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป
  03 อังคาร10:00-12:00B5101B2C300146154W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B4101BC      
  ศุกร์08:00-10:00B2102BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ เลิศชูสกุล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
300-8-292
300-9-291
300-1-299
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป
  04 อังคาร10:00-12:00B2101BC20112675W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B2101BC      
  ศุกร์13:00-15:00B2101BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรี
นางสาวสุจินดา พินิจชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ เลิศชูสกุล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
200-13-187
200-18-182
200-1-199
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป
  05 จันทร์10:00-12:00B1140BC502129W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1140BC      
  พฤหัสบดี15:00-17:00B1140BT      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1130 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การดิฟเฟอเรนซิเอต ฟังก์ชันพีชคณิต ทฤษฎีบทสำคัญของแคลคูลัส ดฟเฟอเรนเชียลและการประยุกต์ อินทิกรัล การอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การดิฟเฟอเรนซิเอต และการอินทิเกรต ฟังก์ชันอดิศัย เทคนิคของการ
อินทิเกรต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.