524481CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 524431 หรือ
CO 524431
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ14:00-17:00F5F5L53530W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง
อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง
อาจารย์สุรวิทย์ นาคสู่สุข
นายอมรพล บุญยิ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์
นางสาวยุพาวรรณ มณีวงค์
Mr.CHANNAKHONE PHOUMIXAY
นายชัยสวัสดิ์ รัตนดอน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-50-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร 2559
  02 ศุกร์14:00-17:00F5F5C50428W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง
อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง
อาจารย์สุรวิทย์ นาคสู่สุข
นายอมรพล บุญยิ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์
นางสาวยุพาวรรณ มณีวงค์
Mr.CHANNAKHONE PHOUMIXAY
นายชัยสวัสดิ์ รัตนดอน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.