524481CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 524431 หรือ
CO 524431
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5L20119W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
อาจารย์สุรวิทย์ นาคสู่สุข
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง
รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.