524382CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CO 524332 หรือ
CO 524332
รายวิชาต่อเนื่อง:524481
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  02 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สุรวิทย์ นาคสู่สุข
อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง
รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ
อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง
รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.