521412AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
105101 หรือ
105101 หรือ
SCI05 1001
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5C37361W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คธา วาทกิจ
อาจารย์พรพิมล มูลแก้ว
นายศรัทธา โพธิสว่าง
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข
นางสาวบุญฑริกา ศิลา
นายศิริพงษ์ ปะวะโก
นายวัศพล จันพายัพ
นายพีรวัฒน์ แตงโสภา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 พุธ13:00-16:00F5F5C50500W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คธา วาทกิจ
อาจารย์พรพิมล มูลแก้ว
นายศรัทธา โพธิสว่าง
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข
นายพีรวัฒน์ แตงโสภา
นางสาวบุญฑริกา ศิลา
นายศิริพงษ์ ปะวะโก
นายวัศพล จันพายัพ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.