536240AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:536241
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00B1133BC351025W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายนิคม พรประสิทธิ์
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายศรัทธา โพธิสว่าง
นายฐิติ สุทธิวงศ์
นายประสิทธิชัย ดำเนินฐิติกิจ
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 ศุกร์13:00-16:00B1113BC704822W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายนิคม พรประสิทธิ์
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายศรัทธา โพธิสว่าง
นายฐิติ สุทธิวงศ์
นายประสิทธิชัย ดำเนินฐิติกิจ
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.