322482SEMINAR
สัมมนา
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต1 (1-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-09:00B1127BC856619W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.แหวนพลอย จินากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา รอดดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ
อาจารย์ ดร.วิศณีย์ โพธิ์หล้า
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.