322313POSTHARVEST TECHNOLOGY
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-17:00B1113BC30273M    
  พุธ09:00-12:00F3F3L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 จันทร์15:00-17:00B1113BC30291M    
  พุธ13:00-16:00F3F3L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 จันทร์15:00-17:00B1113BC30300M    
  พฤหัสบดี09:00-12:00F3F3L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.