322242CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
ภูมิอากาศและการชลประทานสำหรับการผลิตพืช
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 322241
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00B5204B2C37352M    
  จันทร์13:00-16:00FarmFarmL      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
นายวิทิตย์ แสนขวา
นายประวิทย์ วิจิตรชัย
นายปรมัตถ์ เกือกแก้ว
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี37-34-3
สอบกลางภาค: 30 เม.ย. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 จันทร์10:00-12:00B5204B2C36351M    
  พฤหัสบดี09:00-12:00FarmFarmL      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
นายวิทิตย์ แสนขวา
นายประวิทย์ วิจิตรชัย
นายปรมัตถ์ เกือกแก้ว
สอบกลางภาค: 30 เม.ย. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 จันทร์10:00-12:00B5204B2C362412M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00FarmFarmL      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
นายวิทิตย์ แสนขวา
นายประวิทย์ วิจิตรชัย
นายปรมัตถ์ เกือกแก้ว
สอบกลางภาค: 30 เม.ย. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.