538310MINE ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมธรณี
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 538205 และ 538206
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-12:00B1208BC1209822M    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5S5C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์
สอบประจำภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2557 และ 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.