540302MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
ปฏิบัติการวัสดุและการวัด
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 530211 และ 540202 หรือ
540202 และ ENG30 2002
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F1F1C550M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นางสาวอนันตญา ทิมทอง
สอบประจำภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00F1F1C321W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน
นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
สอบประจำภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 ศุกร์09:00-12:00F1F1C541M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นายภาคภูมิ สู่แสนสุข
นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว
สอบประจำภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description
พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดขนาด ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้า และการคืบของโลหะหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.