525442THERMO-FLUID LABORATORY
ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525308
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-16:00F5F5C1019W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปสฎา ยี่สุนแซม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
อาจารย์วินัย ตุ้มทอง
นางสาวชนิดา โตปะคำ
นายสิริชัย ดวงเดือน
นางสาวชนาภา เทพเสนา
นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
สอบประจำภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปสฎา ยี่สุนแซม
อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์
อาจารย์วินัย ตุ้มทอง
นางสาวชนิดา โตปะคำ
นางสาวชนาภา เทพเสนา
Dr.ALAN JAMES BOND
นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.