108201MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 104101 และ 104102 หรือ
104171 และ 104172 หรือ
SCI04 1001 และ SCI04 1002
รายวิชาต่อเนื่อง:104202, CO 104202, 104712, 108202, CO 108202, 108204, 108601, 108601, 108610, 108610, 108611, 108611, 108612, 108613, 108620, 108621, 108621, 108630, 108630, 108710, 108711, 108711, 108711, 108712, 108720, 108721, 108722, 108730, 108730, 108731, 108740, 108741, 108741, 108741, 108761, 108761, 108762, 108762, 108771, 108772, 108773, 108774, 108775, 108775, 108781, 108782, 108783, 108784, 108785, 108810, 108861, 108862, 108863, 115741, 115743, 115744, 302341, 302344, 302472, 302642, 303413, 303415, 303814, 304301, 304301, 304513, 305211, 305311, 305411, 312344, 312351, 312351, 314541, 315211, 322351, 324541, 325211, 332351, 335211, SCI08 2002, CO SCI08 2002
รายวิชาเทียบเท่า:108201, SCI08 2001
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.