325481SEMINAR
สัมมนา
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 325223 และ 325322 และ 325331 และ 325352
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
รายวิชาต่อเนื่อง:325482
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-11:00อาคารวิชาการ 2C2C15132W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ พรมโย
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา
รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.