537341AERODYNAMICS AND AIRCRAFT STRUCTURE LABORATORY
ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์และโครงสร้างอากาศยาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอากาศยาน
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 537340
รายวิชาต่อเนื่อง:537440
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:00F5F5C36360M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
สอบประจำภาค:
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5C36315W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
นางสาวรุ่งทิวา มีบุญ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์ ดร.อรลักษณ์ พิชิตกุล
นายวิริทธิ์พล ศรีจำนงค์
นายสมภพ มหาโคตร
นายกมลวัชร์ ไชยเสนา
นายกัมพล อรนนท์
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.