524313CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 524211
รายวิชาต่อเนื่อง:524516
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00B1205BC15010545W    
  พุธ13:00-15:00B1205BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง
อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี101-99-2
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2565 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.