521325AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 530201 หรือ
ENG30 2001
รายวิชาต่อเนื่อง:521326, 521354
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ชนิดและโครงสร้างมูลฐานของรถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ ระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบไฟฟ้า ระบบต่อพ่วง ระบบไฮดรอลิกส์ กลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์และจุดต่อพ่วง การทรงตัว ล้อและยาง เครื่องช่วยการฉุดลาก
กลศาสตร์การขับเคลื่อนบนผิวดินและยานพาหนะนอกถนนเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้รถแทรกเตอร์และการซ่อมบำรุง เศรษฐศาสตร์ของการใช้งานรถแทรกเตอร์ หลักการออกแบบรถแทรกเตอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.