528304POLYMER PROCESSING I
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมพอลิเมอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 528305, 528309
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ10:00-12:00B1114BC15150W    
  ศุกร์09:00-10:00B1130BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา จารุกำจร
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ และเรียนเพิ่มเติมทุกวันศุกร์ เวลา 10-11 น. ห้อง B1130
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.