532314ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 532211
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5C15213M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ตั้งสถิตย์
อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
อาจารย์ ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา บุญเทียน
รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
สอบประจำภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา บุญเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
อาจารย์ ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ตั้งสถิตย์
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.