532204ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 532203 หรือ
CO 532203
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5L62575W    
  พุธ17:00-18:00B1117BT      
  พุธ17:00-18:00B1119BT      
  พุธ17:00-18:00B1123BT      
  พุธ17:00-18:00B1206BT      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
อาจารย์ ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-57-4
สอบประจำภาค:
  02 พฤหัสบดี16:00-19:00F5F5C60555W    
  พุธ17:00-18:00B1117BT      
  พุธ17:00-18:00B1119BT      
  พุธ17:00-18:00B1123BT      
  พุธ17:00-18:00B1206BT      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
อาจารย์ ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.