523274DIGITAL SYSTEM LABORATORY
ปฏิบัติการระบบดิจิทัล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523273
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
นายทองยศ ศรีเพ็ง
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
  02 พุธ09:00-12:00F11-421.MicroPF11C37370M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ
นายสมิง เติมพรมราช
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
สอบประจำภาค:
  03 พฤหัสบดี13:00-16:00F11-421.MicroPF11C36324W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ
นายอำนวย ทีจันทึก
นายประพล จาระตะคุ
สอบประจำภาค:
  04 พฤหัสบดี17:00-20:00F11-421.MicroPF11C36360W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ
นายสมิง เติมพรมราช
นายประพล จาระตะคุ
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.