529201ELECTRIC CIRCUITS
วงจรไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 หรือ
SCI05 1002
รายวิชาต่อเนื่อง:527248, 529202, 529203, 529204, 529209, 529211, 529212, 529296, 529433, 539202, 539205, 539306
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:00B1205BC57552W    
  พุธ10:00-12:00B1114BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-49-2
สอบกลางภาค: 1 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2103
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1125
5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1214
  02 อังคาร15:00-17:00B1116BC55550W    
  พุธ10:00-12:00B1116BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-50-1
สอบกลางภาค: 1 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2103
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1125
5 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1214
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.