525204FLUID MECHANICS I
กลศาสตร์ของไหล 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103105 หรือ
SCI03 1005
รายวิชาต่อเนื่อง:521327, 521415, 521421, 521425, 521452, 521455, 521457, 521474, 525303, 525308, 525314, 525340, 525341, 525354, 525364, 525454, 525456, 525457, 525459, 525459, 525465, 525480, 525482, 532312, 532313, 532323, 534302, 534303, 535313, 536303, 536312, 536340, 537301, 537307, 537311, 537313, 537340, 537342, 537404, 537450, 537459, 538304, 538316
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00B1215BC907317W    
  พุธ15:00-17:00B1127BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.