523201COMPUTER PROGRAMMING II
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523101 หรือ
ENG23 1001
รายวิชาต่อเนื่อง:521471, 523231, 523232, 523232, 523434, 523454, 523454, 523458, 533266, 533422, 539206, 539425, ENG23 3017, ENG23 3017
รายวิชาเทียบเท่า:523201, ENG23 2001
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00Lab_Com1BL54531W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
นายนิยม ประทุมมา
นายศักชัย หันขุนทด
สอบประจำภาค: 14 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM17-ID:2563011130 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ภาษา C เรียนบรรยายแบบ E-learning
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00Lab_Com2BL46415W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
นางสาวสาวิตรี กวางษี
สอบประจำภาค: 14 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM18-ID:2563011131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ภาษา Python เรียนบรรยายแบบ E-learning
  03 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
  04 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.