525101ENGINEERING GRAPHICS I
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:521477, 522206, 522272, 522363, 522378, 525206, 525301, 525350, 525451, 541243, ENG25 2070, ENG25 2140, ENG25 4592, ENG38 3015
รายวิชาเทียบเท่า:525101, ENG25 1010
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-17:00B2101BC90882W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
นายเอกพันธ์ ธีรายุวัฒน์
นายกัมพล อรนนท์
นายธนรักษ์ จิตหนัก
สอบประจำภาค:
  02 ศุกร์13:00-17:00B2104BC90900W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
นางสาวสุภาพร ศิริเล็ก
นายศิวกร ศรีธัญญากร
นายสิรชัย วิบูลสุนทรางกูล
นายอรรถพล มีสุข
สอบประจำภาค:
  03 พฤหัสบดี13:00-17:00B3104BC90891W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
อาจารย์ณัฐพงษ์ วงศ์บับพา
นายพัชรวีร์ ประทุมรัตน์
นายณฐพัฒน์ บังเกิด
สอบประจำภาค:
  04 พฤหัสบดี13:00-17:00B3103BC904248W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
อาจารย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐการ
นายณัฐวัฒน์ อภิวัฒนานุกูล
นางสาวจุลลดา แซ่เตี๋ยว
สอบประจำภาค:
  05 พฤหัสบดี13:00-17:00B3102BC907119W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
นายเอกพันธ์ ธีรายุวัฒน์
นายกัมพล อรนนท์
นายธนรักษ์ จิตหนัก
สอบประจำภาค:
  06 พฤหัสบดี13:00-17:00B3101BC902961W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
นางสาวสุภาพร ศิริเล็ก
นายศิวกร ศรีธัญญากร
นายสิรชัย วิบูลสุนทรางกูล
นายอรรถพล มีสุข
สอบประจำภาค:
  07 ศุกร์13:00-17:00B3104BC90882W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
อาจารย์ณัฐพงษ์ วงศ์บับพา
นายพัชรวีร์ ประทุมรัตน์
นายณฐพัฒน์ บังเกิด
สอบประจำภาค:
  08 ศุกร์13:00-17:00B3103BC906228W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
อาจารย์ณัฐพงษ์ วงศ์บับพา
นายพัชรวีร์ ประทุมรัตน์
นายณฐพัฒน์ บังเกิด
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.