203404BUSINESS CHINESE I
ภาษาจีนธุรกิจ 1
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 203403
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:203405, IST30 1205
รายวิชาเทียบเท่า:IST30 1204, 203404
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับการทำธุรกิจ โดยเน้นการทำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้นและการนำเสนองานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.