303436GOATS AND SHEEP PRODUCTION
การผลิตแพะและแกะ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-11:00B1205BC73703W    
  อังคาร13:00-16:00FarmFarmL      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงคำ
อาจารย์ ดร.ปภังกร ส่างสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี66-62-4
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดสอบเองตามตารางสอบ วันที่สอบ 9 พ.ย. 64 เวลา 16.30-19.30 น.
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.