203402CHINESE II
ภาษาจีน 2
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 203401
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:203403
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีนเบื้องต้น 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การถามและบอกทาง การซื้อของ การท่องเที่ยว ฯลฯ ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรจีน
และไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่าย ๆ และสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.