203401CHINESE I
ภาษาจีน 1
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:203402, IST30 1202
รายวิชาเทียบเท่า:203401, IST30 1201
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:00B1134BC37343W    
  พุธ15:00-16:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทุกชั้นปี
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทุกชั้นปี
37-31-6
37-3-34
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาการจัดการและนวัตกรรมอุตสาหกรรมบริการ
  02 จันทร์17:00-19:00B1112BC31310W    
  พุธ17:00-18:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์17:00-19:00B1114BC40346W    
  พุธ17:00-18:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Ms.Gao Sutong
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  04 จันทร์17:00-19:00B1118BC40355W    
  พุธ17:00-18:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์จินตนา แย้มละมุล
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  05 อังคาร17:00-19:00B1112BC41383W    
  พฤหัสบดี17:00-18:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี41-37-4
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  06 อังคาร17:00-19:00B1114BC40382W    
  พฤหัสบดี17:00-18:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Ms.Gao Sutong
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  07 จันทร์17:00-19:00B1206BC40319W    
  พุธ17:00-18:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์ ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description
สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำ การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ศึกษาระบบเสียง และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
และเรียนรู้ด้วยตนเองได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.