103202NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103105 และ 202103 หรือ
103105 และ 408101 หรือ
103105 และ 423101 หรือ
103201 และ 202103 หรือ
103201 และ 408101 หรือ
103201 และ 423101 หรือ
103105 และ 523101 หรือ
202103 และ SCI03 1005 หรือ
ENG23 1001 และ SCI03 1005
รายวิชาต่อเนื่อง:402482, 402502, 402660, 402660, 425458, 425458, 435301, 435301
รายวิชาเทียบเท่า:SCI03 2002, 103202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-12:00B1117BC601842W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1117BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
สอบประจำภาค:
Course Description
การคำนวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ สมการพืชคณิต ที่ไม่เชิงเส้น สมการพืชคณิตเชิงเส้น ระเบียบวิธี ผลต่างสืบเนื่อง ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของ เมตริกซ์สมมาตรพหุนามประมาณค่า การหาอนุพันธ์
อินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ เชิงอนุพันธ์ การกำหนดเส้นโค้งโดยวิธีกำลังสองน้อย ที่สุด การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.