527350TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโทรคมนาคม
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:527451
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-12:00F11F11C42402M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
อาจารย์พีรสัณฑ์ คำสาลี
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
10 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  02 พุธ09:00-12:00F11F11C301218M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
อาจารย์พีรสัณฑ์ คำสาลี
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
10 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  03 ศุกร์09:00-12:00F11F11C31310M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
อาจารย์พีรสัณฑ์ คำสาลี
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
10 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย-Onsite)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.